ID #1033

không thấy máy lưu lịch sử cuộc gọi??

Tình trạng này chỉ xảy ra khi khách chưa cài đặt thời gian trên máy, để thời gian là từ 2010 về trc, vì thế các cuộc gọi đến và đi sẽ bị đẩy xuống dưới cùng lịch sử.

Cách khắc phục: đặt thời gian cho máy

Tiếng Anh: Setting ---> General ---> Date & Time ---> chọn múi giờ Việt Nam.

Tiếng Việt: Thiết lập ---> Cài đặt chung ---> Ngày & Giờ ---> chọn múi giờ Việt Nam.

Tag: -

Những nội dung liên quan:

Bạn có thể bình luận về bài này